Trafikafvikling

Trafikmængden har i en lang årrække været stigende på vejnettet. Med stigende trafikmængder opstår ofte et behov for at ombygge eksisterende vejanlæg. Trafikplan gennemfører kapacitetsanalyser af vejanlæg.

Ud fra de gennemførte analyser af eksisterende forhold er det muligt at  fastslå problemårsager. Dette giver det rette vidensgrundlag til at gennemføre de nødvendige ændringer af vejanlægget.